תקציב לשנת 2018

דברי הסבר למסגרת תקציב 2018

משכורות
הסכום נקבע על פי נתוני השכר הידועים כיום לגבי שנת 2018 .
במסגרת החישובים נלקחו בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה ועלויות בפועל.

פרעון מלוות
סכום פירעון המלוות השנתי חושב על פי לוחות הסילוקין של כל ההלוואות לזמן ארוך
שהמועצה קבלה עד לתאריך יום החישוב ובהתחשב בהתייקרות הצפויה לשנת 2018
שיעור של 1.5%.

פעולות
סכום הפעולות לשנת 2018 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות
שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים ובהתאם לביצוע משוער לשנת 2017 .
בנוסף כפי הנדרש עפ"י חוק רשויות איתנות נלקחה רזרבה בשיעור 1% מתקציב הפעולות.

ארנונה
הסכום המשוער לגבייה לשנת 2018 נקבע על פי הביצוע החזוי בשנת 2017 ובתוספת שיעור העלאה של 2.18% .
בעקבות ביטול "עיר עולים" הופחתה ההכנסה ממשרד הביטחון בשיעור 70% על פי החוק.
ההפחתה תועבר לקרן ארנונה במשרד הפנים שממנה יוחזר למועצה בשנת 2018 מחצית מסכום ההפחתה.

משרד החינוך הכנסות
ההכנסה השנתית נקבעה על פי ההכנסות שנתקבלו לתקופה 10/17 – 1 ובהתחשב בביצוע המשוער לשנת 2017 .

הכנסות אחרות
ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים והכנסות עצמיות אחרות
נקבעו בהתחשב בביצוע משוער לשנת 2017 .
ההכנסות ממכללת אחווה נקבעו על פי סכום השכר המתוקצב לגבי תשלומי שכר המכללה.

קרן פיתוח
הסכום נקבע על פי תחזית תקבולים בגין היטלי ביוב והיטלי סלילה והכנסות מהשבחה
באזורי תעשיה ובמגורים.