חוק רישוי עסקים

מטרות החוק:

רשיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.
הרשיון בא להבטיח, בין השאר:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;
מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;
בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;
מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה;
קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

עסקים טעוני רישוי:

משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי, זאת לאחר ששר הפנים התייעץ עם השרים להגנת הסביבה, בטחון פנים, הכלכלה, החקלאות והבריאות ודירג בצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995 עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

** חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו "בית מרקחת" וחלקם מוגדר כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 – מזון.
קבוצה 5 – מים ופסולת.
קבוצה 6 – מסחר ושונות.
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה.
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

חוק רישוי עסקים 1968