הודעות לחקלאים

לחקלאים שלום!
שימו לב! הקצאת המים לחקלאים בעלי מספר צרכן ברשות המים לשנת 2018 זהה לצריכה בשנת 2016.
למבקשים תוספת יש לפנות במכתב הסבר הכולל מס' צרכן ומס' טלפון לאבי שוורץ, לדוא"ל avis@moag.gov.il או לפקס 153506241216
מחוז השפלה .

נוהל פסולות חקלאיות לשנת 2018

גדמי מטעים במרסקות גדם גדולות 2018

נוהל תמיכה ריסוק גדמי אבוקדו והדרים 2018

נוהל שפכי רפתות לשנת 2018

לפרסום נוהל בריכות פתוחות לשנת 2018

עלון דיגיטלי לחקלאי – הודעה לחקלאים בנושא כריתה והובלה של גדמי הדרים ואבוקדו

איגומים למשק חי בדגש על רפתות

חקלאי השפלה 

העסקת עובדים זרים לשנת 2017-2018 

 כנס מפיקי הבארות- מים לישראל
מפיקי הבארות – עדכונים והמלצות בעקבות פרסום כללי תיקון 27

לכבוד ציבור החקלאים,
מצורף לעיונכם- עדכון חשוב ממשרד החקלאות,  בנוגע לבדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS.
שלכם ובשבילכם,
התאחדות האיכרים בישראל

הודעה בדיקת זכאות הקצאה 2019

נספח א הצהרת חקלאי_