גבייה

המחלקה מבצעת גביית תשלומי ארנונה, מים, אגרות ביוב, היטלי פיתוח, שכר לימוד' גני ילדים, מועדוניות, חוגים ועוד.
 

איך משלמים?

למשלמים את מיסי הארנונה באמצעות הוראת קבע בבנק תינתן הנחה בשיעור 2% והחיוב בבנק יבוצע ביום האחרון לתשלום (המצוין על גבי הודעת החיוב).
כמו כן מתקבלים תשלומי הארנונה בקופת המועצה ובסניפי הבנקים: דיסקונט, מזרחי, פועלים לאומי ובנק הדואר וכמו כן ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי, בשיחת טלפון אל המחלקה לגבייה.
את התשלומים האחרים, ניתן לבצע בקופת המועצה.

ערר על קביעת ארנונה

1. בהתאם לסעיף 3 (א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו 1976, מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים (90) ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
א. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור, כפי שנקבע בהודעת התשלום.
ב. נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות, בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
ג. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודות העיריות.
2. בהתאם לסעיף 6 (א) לחוק הערר, הרואה עצמו מקופח בתשובת המנהל על השגתו, רשאי תוך שלושים (30) ימים מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה לפני ועדת ערר.
3. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך שלושים (30) יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
על פי החוק יש להודיע למועצה על כל שינוי במצב הבעלות על נכסים (השכרה, מכירה וכו').

ועדות ערר 

 
מנהל: מירי טל
טלפון:  08-8509738/9/40/1/2/3
פקס: 08-8509839
דואר אלקטרוני MIRI@BEER-TUVIA.ORG.IL
כתובת: בניין המועצה האזורית – רחוב ניר, א.ת.באר-טוביה