אכיפה

חוק הניקיון – חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961

שמירה על איכות הסביבה והמים, התשנ"ע – 1998